Hollams
Jane b. 3 Feb 1694/95, d. Nov 1777
Sarah b. 11 May 1729, d. Aug 1770
Thomas b. 30 May 1641
Thomas b. 29 Jan 1672/73
Thomas b. 18 Feb 1704/5, d. Oct 1784
Holland
Ann b. 30 Mar 1744
Ann b. 26 Dec 1783, d. Mar 1812
Edward b. 29 Jun 1817, d. 18 Dec 1845
Edward b. 1846, d. 21 Aug 1933
Eliza b. 1851
Elizabeth b. 24 Mar 1754, d. Feb 1799
Elizabeth b. 19 May 1788, d. May 1788
Elizabeth b. 17 Jul 1807
Ethel Maude b. 7 Apr 1875
Fanny b. 1846
Frances b. 7 Sep 1819
George b. 21 Jan 1809
Jane b. 13 Mar 1814
Jane b. 1842
John b. 9 May 1748
John b. 9 Jun 1782, d. Oct 1782
John b. 24 Sep 1786
John b. 28 Dec 1812
John b. 5 Oct 1828
Holland (cont.)
Joseph b. 2 Jun 1821, d. 18 Dec 1845
Lucy b. 25 Jul 1815, d. Aug 1853
Maria b. 25 Jul 1815
Marinda b. 1848
Mary b. 1785, d. 7 Dec 1847
Mary b. 9 Jun 1811, d. 9 Oct 1888
Mary b. 18 Jan 1835
Sarah d. Jan 1763
Sarah d. Dec 1862
Sarah Amy Emma b. 19 Aug 1838, d. 25 Jun 1928
Sarah Ann b. 27 Oct 1833
Susanna b. 21 Aug 1826
Thomas b. 1 Aug 1824, d. Aug 1824
William b. 6 Jan 1745/46
William b. 6 Feb 1779, d. 29 Feb 1856
William b. 28 May 1810, d. Oct 1869
William John b. 1852