Bassett (cont.)
Rose b. 7 Jun 1767
Rose b. 14 Apr 1884
Rose Mary b. Jun 1900
Rosena b. 1876
Rosina b. 1853
Rosina b. 1864
Rosina b. Mar 1879
Rosina b. Jun 1882
Rosina Mary b. Dec 1876
Ruby Maud b. Dec 1893
Rupert George b. 15 Sep 1871
Rupert Henry b. 30 Mar 1899
Salathiel b. Sep 1865
Sam b. 15 Nov 1814
Sampson b. 23 Oct 1739
Sampson b. 5 Nov 1809
Samuel b. 21 Apr 1768
Samuel b. 15 Nov 1778
Samuel b. 14 Feb 1779
Samuel b. 30 Jan 1791
Samuel b. 30 Aug 1791, d. 5 Apr 1792
Samuel b. 12 Dec 1802, d. Mar 1886
Samuel b. 24 Feb 1811, d. Jan 1815
Samuel b. 11 Mar 1813
Samuel b. 5 Nov 1820
Bassett (cont.)
Samuel b. 8 Feb 1824, d. 24 May 1900
Samuel b. 25 Feb 1826, d. 18 Dec 1889
Samuel b. 5 Apr 1828
Samuel b. 6 May 1832
Samuel b. 24 Mar 1833, d. 14 Sep 1834
Samuel b. 31 Jan 1836
Samuel b. 1837
Samuel b. 9 Aug 1837
Samuel b. 25 Dec 1838, d. Jun 1839
Samuel b. Dec 1844, d. Sep 1907
Samuel b. Mar 1845
Samuel b. 11 Jun 1848
Samuel b. Sep 1850
Samuel b. Sep 1850
Samuel b. Dec 1850
Samuel b. 30 May 1852
Samuel b. 17 Sep 1853
Samuel b. 16 Dec 1855
Samuel b. Dec 1857
Samuel b. 31 Jan 1864
Samuel b. Dec 1865
Samuel b. Mar 1870
Samuel b. Dec 1870
Samuel b. 4 Sep 1881
Samuel b. Dec 1882