Burgess
Sarah J b. 1846, d. 2 May 1916
Burgoyne
Betsey Ann b. Sep 1852
William b. 1854
Burke
Catherine b. 1875
Elizabeth A b. 1861
Emma b. 1883
Honora b. 1878
Jane Christian b. c 1866, d. 25 Jul 1944
Johanna b. 18 Sep 1843, d. 8 Oct 1914
Johannah Alice b. 1880, d. 14 Sep 1964
John b. 1877
Margaret b. 1871
Mary b. c 1868, d. 18 Oct 1923
William E J b. 7 May 1885
Burnet
Burns
Burrows
Catherine b. 1875
Frederick James d. 13 Aug 1960
Grace b. 23 Jun 1873, d. 22 Mar 1954
Burt
John b. 1878
Mary Amelia b. 20 Nov 1880
Sarah Annie b. 9 Mar 1879
William Henry b. 6 May 1874